Vođenje prodaje po artiklima

Top  Previous  Next

 

 

Vođenje prodaje i analiza prodaje po artiklima

 

E-OBJEKATE-PRODAJA

 

Kod programa KASA

A. Knjigovodstveno vođenje prodaje i analiza prodaje po prodatim artiklima vrši se samo u saradnji sa Programom za Robno knjigovodstvo maloprodajnog objekta prodavnice ili ugostitelskog objekta.

B. Neknjigovodstveno vođenje prodaje i analiza prodaje po prodatim artiklima (interni pregledi prodaje kase)  vrši se operacijama koje su ugrađene u program Kasa

 

A. Knjigovodstveno vođenje prodaje

 

Ovaj posao se obavlja sa dva spiska artikala:

 

1. SPISAK ARTIKALA PRODAVNICE je spisak artikala u maloprodajnom objektu koji predstavlja knjigovodstvene zalihe prodavnice, i koji se korektno knjigovodstveno vodi na osnovu propisane knjigovodstvene dokumentacije, ulazom po kalkulacijama i izlazom po dnevnim pazarima kase, a koji se formira i vodi iz posebnog programa za robno knjigovodstvo a ne iz programa za kasu.

 

Iz ove verzije programa KASA može se Spisak artikala Prodavnice voditi i iz programa za kasu ali bez mogućnosti automatskog knjiženja kalkulacija, nivelacija i faktura u robno knjigovodstvo prodavnice. Moguće je samo automatsko knjiženje dnevnog pazara kase u robno knjigovodstvo prodavnice. Takođe, moguće je ručno knjiženje kalkulacija, nivelacija, faktura i dnevnog pazara u robno knjigovodstvo prodavnice ili ugostiteljskog objekta.

 

2. SPISAK ARTIKALA KASE je spisak artikala u računaru kasi i fiskalnom printeru (što mora da bude isto) koji ne mora da bude isti kao i Spisak artikala prodavnice, ako korisnik ne želi da vodi robno knjigovodstvo prodavnice (maloprodajnog objekta ili ugostiteljskog objekta) i nije povezao kasu sa knjigovodstvom maloprodajnog objekta. Na spisak arikala prodavnice, jednog istog maloprodajnog objekta, može biti povezano više kasa koje rade u istom maloprodajnom objektu a svaka kasa ima svoj spisak artikala koji može da bude različit. Na primer: jedna kasa prodaje parfimeriju, druga, posuđe, treća je na odelenju za prehranu i slično. Sva tri različita spiska artikala ove tri kase sadržani su u jednom spisku artikala prodavnice.

 

Zbog toga, iz programa KASA postoji veza za prenos podataka između spiska artikala prodavnice (Robnog knjigovodstva firme)  i spiska artikala kase (koji je interna stvar trgovca i ne podleže kontrolama i pregledima inspekcija a služi da se na osnovu njega ažurira spisak artikala prodavnice).  Ova veza realizuje se iz operacija:

 

 

 

 

Spisak Artikala Prodavnice

 

Knjigovodstveno vođenje i ažuriranje zaliha artikala vrši se u Spisku artikala prodavnice.

 

Ulaz artikala na zalihe vrši se

- ručnim upisom (prepisom) količina i cena u Račun artikla  odnosno u karticu svakog artikla (Robno Materijalno Finansijska Kartica Artikla) iz knjigovodstvenih ulaznih faktura: Kalkulacija cene, Nivelacija cene, Popisna lista, Zapisnik o rasturu kalu lomu i slično.

- automatskim knjiženjem ulaznih faktura, odnosno prepisom količina i cena u Račun artikla iz dokumenata knjigovodstvenih ulaznih faktura koje su urađene iz programa za knjigovodstvo i postoje u tom programu.

 

Izlaz artikala sa zaliha vrši se

- ručnim upisom (prepisom) količina i cena u Račun artikla  iz knjigovodstvenih izlaznih faktura: Faktura-Račun, Dnevni pazar iz registar kase (Kasa Blokovi), Popisna lista, Zapisnik o rasturu kalu lomu i slično.

- automatskim knjiženjem izlaznih faktura, odnosno prepisom količina i cena u Račun artikla iz dokumenata knjigovodstvenih izlaznih faktura koje su urađene iz programa za knjigovodstvo i postoje u tom programu.

 

Ovaj spisak Artikala uz svaki artikal na spisku ima dve kartice: Registar Karticu Artikla sa osnovnim podacima o artiklu (šifra, grupa, naziv, barkod, cena, količina na zalihama) i Račun tog artikla, odnosno Robno Finansijsko Materijalnu Karticu Artikla, na kojoj se datumski knjigovodstveno beleži i vodi svaka promena stanja zaliha tog artikla (ulaz i izlaz i promena cena).

Kod ovog spiska postoji pravilo da se ulaz, i izlaz artikala, zatim bilo kakva promena cene i količine artikala može izvršti samo na osnovu verodostojnog knjigovodstvenog dokumenta.

 

 

Spisak Artikala Kase

 

Ovaj spisak artikala upisan je na HDD računara kase i služi računarskoj registar kasi da bi mogla da prodaje te artikle. Ovaj spisak mora da bude identičan sa posebnim spiskom: Spisak Artikala u Fiskalnom uređaju koji je upisan u PLU radnu memoriju fiskalnog uređaja (fiskalna kasa ili fiskalni printer) da bi fiskalni uređaj mogao da prodaje te artikle. Spisak Artikala Kase može sadržati sve artikle kao i Spisak Artikala Prodavnice, a može sadržati samo deo tih artikala.

 

Ovaj Spisak Artikala uz svaki artikal na spisku ima samo Registar karticu Artikla, a nema Račun artikla.

Kod ovog spiska ulaz i izlaz artikala, zatim bilo kakva promena cene i količine artikala može se izvesti bilo kada ručnim upisom podataka na Račun izabranog artikla ili za sve artikle na spisku automatskim prepisom podataka iz Spiska Artikala Prodavnice, ili pak automatskim prepisom podataka iz Spiska Artikala Fiskalnog printera.

 

Operacija

Artikli iz Prodavnice u Kasu

 

vrši automatski prepis Spiska Artikala Prodavnice u Spisak Artikala Kase. Ovaj prepis se vrši posle svakog novog knjigovodstvenog ulaza artikala na zalihe prodavnice ili posle izmena cena na zalihama prodavnice (posle nivelacije cena zaliha). U protivnom novi ulaz se može i mora u kasu upisati ručno otvaranjem novog artikla ili pak samo izmenom podataka na postojećem artiklu u Spisku Artikala Kase.

 

Operacija

Artikli iz Kase u Prodavnicu

 

vrši automatski prepis Spiska Artikala Kase u Spisak Artikala Prodavnice čime se u Spisku Artikala Prodavnice - u knjigovodstvu - ažuriraju samo Registar Kartice Artikala a ne i Računi artikala (drugim rečima, formira se POPIS artikala prodavnice koji nije knjižen i koji treba proknjižiti na Račune artikala).

 

Ova operacija koristi se retko, i to samo kada se prvi put posle instalacije programa preuzimaju postojeći podaci iz fiskalne kase i printera u računar registar kasu a zatim se ti podaci prenose u Spisak Artikala Prodavnice. Dakle, pre ove operacije vrši se operacija Artikli iz Fiskalnog Printera u Kasu.

 

 

 

Operacija

Pazar Kase u Račun

 

Vrši automatski prepis zabeleženog pazara kase za zadati datum i to po prodatim artiklima u specifikaciju pazara (maloprodajni račun) maloprodajnog objekta prodavnice ili ugostitelja. Ovaj pazar formira se kao maloprodajni račun i trajno ostaje upisan u Spisak računa prodavcnice, odakle se može (a ne mora) kontirati i knjižiti u finansijsko knjigovodstvo firme i robno knjigovodstvo firme - odnosno prodavnice.

 

 

Operacija

Spisak Računa Prodavnice

 

daje na uvid Spisak Računa Prodavnice među kojima su i Specifikacije dnevnih pazara registar kase, pa dopušta njihovu korekciju i automatsko kontiranje i knjiženje u sve poslovne knjige i posebno u robno knjigovodstvo prodavnice - čime se u Spisku Artikala Prodavnice i to i u Registar Karticama i u Računima artikala evidentira (knjiži) izlaz artikala sa zaliha prodavnice, a na osnovu verodostojnog knjigovodstvenog dokumenta - Specifikacije dnevnog pazara registar kase.

 

Operacija

List Dnevnog Prometa Ugostitelja

 

automatski formira obrazac List Dnevnog Prometa Ugostitelja (Knjiga Šanka). LDPU se formira iz podataka koje preuzima iz Spiska Artikala Prodavnice i to iz Računa artikala (iz Robno Materijalno Finansijskih Kartica Artikala). Iz tog razloga, pre formiranja LDPU za datum dd.mm.gggg , Računi artikala moraju da budu ažurirani do datuma dd.mm.gggg.

 

LDPU je propisan Pravilnikom za vođenje poslovnih knjiga po sistemu prostog knjigovodstva i nisu u obavezi da ga vode firme koje vode dvojno knjigovodstvo. Ali zbog jasnog sagledavanja i kontrole nabavke i prodaje, posebno hrane a posebno pića, vode ga često i ove firme.

 

 

HOW TO - KAKO TO URADITI

 

Ako ugostiteljska firma hoće da prati nabavku i prodaju hrane i pića preko računara registar kase tada se to radi u sledećim koracima:

 

1. Za 01.01.2011 Uradi se dokument kalkulacija cene ili Nivelacija cene KC ili NC

 

2. Upiše se KC ili NC u Spisak Artikala Prodavnice (Autoknjiženjem ili ručno)

 

3. Na početku dana 01.01.2011 izvrši se operaija: Artikli iz Prodavnice u Kasu

 

4. Prodaje se u toku dana iz Kase koja registruje svaku prodaju po artiklu kako u

Spisku Artikala Kase gde smanjuje zalihe za prodatu količinu, tako i u specifikaciji pazara gde upisuje novu stavku za svaki prodati artikal sa registrovanom količinom, cenom i vrednosti.

 

5. Na kraju dana izvrši se operacija: Pazar iz Kase u Račun

 

6. Iz operacije Spisak Računa Prodavnice pregleda se, štampa se kao knjigovodstveni dokument, i knjiži se u finansijsko i robno knjigovodstvo Račun za 01.01.2011 dobijen iz operacije Pazar iz Kase u Račun. Taj račun je Specifikacija pazara kase za taj dan. Ova specifikacija sadrži svaki prodati artikal sa prodatom količinom, cenom i vrednosti za 01.01.2011. Fiskalne kase iz svoje operativne memorije daju izveštaj o prodaji po artiklima koji je jako uprošćena verzija ove specifikacije pazara.

 

7. Posle toga iz operacije Spisak Artikala Prodavnice može se videti da je na Račun svakog prodatog artikla upisan za 01.01.2011 izlaz prodate količine po dokumentu Specifikacija pazara i da su zalihe artikala umanjene za prodate količine.

 

8. Iz operacije List Dnevnog Prometa Ugostitelja formira se za 01.01.2011 List DPU na kome se sada objedini ukupno stanje zaliha hrane i pića do 01.01.2011, zatim ukupna nabavka hrane i pića na dan 01.01.2011 i ukupna prodaja hrane i pića na dan 01.01.2011, a zatim nove zalihe na dan 01.01.2011 i to artikal po artikal i zbirno.

 

Napomena: Za izvršenje prethodnih operacija program zahteva da se na Spisku Artikala Prodavnice i Spisku Artikala Kase, kao oznaka grupe robe, svakom artiklu koji je piće upiše slovo P, a svakom artikli koji je hrana da se upiše slovo H.

 

 

 

Ako trgovačka firma hoće da prati nabavku i prodaju robe preko računara registar kase tada se to radi u sledećim koracima:

 

 

1. Za 01.01.2011 Uradi se dokument kalkulacija cene ili Nivelacija cene KC ili NC

 

2. Upiše se KC ili NC u Spisak Artikala Prodavnice (Autoknjiženjem ili ručno)

 

3. Na početku dana 01.01.2011 izvrši se operaija: Artikli iz Prodavnice u Kasu

 

4. Prodaje se u toku dana iz Kase koja registruje svaku prodaju po artiklu kako u

Spisku Artikala Kase gde smanjuje zalihe za prodatu količinu, tako i u specifikaciji pazara gde upisuje novu stavku za svaki prodati artikal sa registrovanom količinom, cenom i vrednosti.

 

5. Na kraju dana izvrši se operacija: Pazar iz Kase u Račun

 

6. Iz operacije Spisak Računa Prodavnice pregleda se, štampa se kao knjigovodstveni dokument, i knjiži se u finansijsko i robno knjigovodstvo Račun za 01.01.2011 dobijen iz operacije Pazar iz Kase u Račun. Taj račun je Specifikacija pazara kase za taj dan.

Ova specifikacija sadrži svaki prodati artikal sa prodatom količinom, cenom i vrednosti za 01.01.2011. Fiskalne kase iz svoje operativne memorije daju izveštaj o prodaji po artiklima koji je jako uprošćena verzija ove specifikacije pazara.

 

7. Posle toga iz operacije Spisak Artikala Prodavnice može se videti da je na Račun svakog prodatog artikla upisan za 01.01.2011 izlaz prodate količine po dokumentu Specifikacija pazara i da su zalihe artikala umanjene za prodate količine.

 

8. Iz Robnog Knjigovodstva Firme (poseban program koji se ne isporučuje uz program za Kasu) a za objekat prodavnice mogu se dobiti svi popisi stanja zaliha prodavnice: ukupno za svu robu, po grupama robe - ako su uz robu upisane oznake za grupu, po stopama poreza i tako dalje.

B. Neknjigovodstveno vođenje prodaje

 

1. Pregledi stanja zaliha i stanja prodaje koji se mogu dobiti samo iz podataka Spiska Artikala Kase (koji ne zavise od podataka Spiska Artikala  Prodavnice pa tada ovaj spisak nije ni potreban u radu sa kasom, odnosno nije potrebna veza kase i Robnog knjigovodstva firme) dobijaju se iz Spiska Artikala Kase iz operacija:

 

 

 

Ove operacije u naslovu UPUTSTVO ZA RAD precizno objašnjavaju način rada na praćenju zaliha i prodaje samo putem programa KASA bez komunikacije tog programa sa programom za Robno knjigovodstvo prodavnice.

Program KASA ne vodi, a Program Robno knjigovodstvo vodi, Račune (Robno Materijalno Finansijske Kartice) artikala. Zbog toga program KASA u Spisku Artikala Kase nema Račune artikala odnosno podatke o ulazu i izlazu, već samo podatak o trenutnim zalihama artikala koji je kasi bitan za odluku o prodaji i količini prodaje.

2. Program KASA vodi podatke o prodaji po datumima, brojevima računa, prodatim artiklima, količinama, cenama i vrednostima  u posebnom dokumentu u Specifikaciji pazara za datum iz koga se mogu dobiti sledeći pregledi:

 

 

 

Izveštaj 4. Prodaja po artiklima i izveštaj 5. Prodaja po cenama daju štampane izveštaje - Liste artikala koji su prodati na zadati datum ili za zadati period od datuma do datuma po šifri, nazivu, količini ceni i vrednosti i po oznaci načina prodaje:

  + Fiskalno (upisano u fiskalnu memoriju i na registar traku),

  - Nefiskalno (nije upisano u fiskalnu memoriju - samo na registar traku)

 

 

 

 

 

 

 

FAQ

 

       1. Izmenio sam grupe artikala u P za piće i H za hranu, pošto je njima bitno koliko hrane, a koliko pića je prodato zbirno. Da li mogu da vidim izveštaj prodatih artikala po grupama, Odnosno zbirno hranu i zbirno piće, jer je i to potrebno, a ne mogu da nađem taj izveštaj. A to će posebno trebati kod kasa gde će se razdvajati roba i usluge, ili u ovom slučaju hrana i piće

       2. Zanima me jel se ta informacija o grupi artikla upisuje u bazu kase ili samo u vaš program, jer kase imaju opciju razdvajanja artikala po grupama, i bilo bi dobro to pamtiti na kasi

       3. Mogu li da štampam gotovinski račun na fiskalnom štampaču, jer mi samo daje opciju laserskog i matričnog štampača, a to je vrlo bitna stvar, da klijenti ne bi morali da kupuju još jedan štampač, što je nepotrebno kad već imaju ovaj

 

       4. Zašto mi kod zahteva za dobijanje dnevnog izveštaja ili preseka stanja kasa traži da upišem iznos pazara pre nego što mi da ove izveštaje

 

 

       1. Izveštaj o prodatim artiklima po grupama ili po hrani i piću može da se dobije. A kako, objašnjeno je u izvodu iz novog skraćenog helpa za kasu koji ti šaljem kao PDF prilog.
       2. Informacija o grupi artikla upisuje se u memoriju fiskalne kase uz PLU šifru artikla da bi fiskalna kasa mogla da podeli prodaju po grupama. Fiskalni printer to ne upisuje u memoriju jer se očekuje da to odradi računarski program koji komanduje sa printerom i bez koga printer ne može da radi.
       3. Postoji zakon koji se zove ZAKON O PDV i postoji PRAVILNIK O ODREĐIVANJU SLUČAJEVA U KOJIMA NEMA OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA I O RAČUNIMA KOD KOJIH SE MOGU IZOSTAVITI POJEDINI PODACI ("Sl. glasnik RS", br. 105/2004)
Zakon i Pravilnik propisali su sadržaj i izgled PDV Računa (ti ga zoveš gotovinski račun). Ovaj zadnji propis kaže:

 

                                       Član 5

Fiskalni isečak koji izdaje obveznik koji evidentira promet dobara i usluga preko fiskalne kase, u skladu sa propisom kojim se uređuju fiskalne kase, ne smatra se računom u smislu člana 28 stav 2 tačka 1) Zakona. Međutim, na zahtev obveznika - kupca dobara, odnosno korisnika usluga, obveznik koji evidentira promet dobara i usluga preko fiskalne kase dužan je da, uz fiskalni isečak, izda i račun koji sadrži podatke iz člana 42 stav 3 Zakona, ako ovim pravilnikom nije drukčije propisano.

       E ti sad moraš da vidiš sa tvojom finansijskom policijom da li će oni da PDV račun, odštampan u formi fiskalnog isečka na fiskalnom printeru, smatraju ispravnim PDV računom u skladu sa članom 42 Zakona o PDV. Naša finansijska policija to ne dozvoljava. Mišljenje Ministarstva Finansija o tome ne postoji. Što se mene tiče, ja mogu da ti, na tvoj pisani i potpisani zahtev, napravim bilo kakav račun koji će se štampati na fiskalnom printeru. Za sada ga nema iz navedenih razloga.
Kao što vidiš, stvari su uvek komplikovanije nego što mi mislimo. Država ima svoja pravila igre koja se moraju znati da bi uopšte nešto mogao da preduzmeš u svoju korist a da ne nastradaš.

 

 

 

       4. Za bilo koji izveštaj a posebno za dnevni i presek stanja traži se da upišeš iznos pazara koji tog momenta imaš u fioci. Taj upisani iznos pazara program upiše u dnevnik rada kase zajedno sa šifrom kasira koji je tražio presek stanja ili dnevni izveštaj i sa vremenom (sat-minut) kada se to desilo. Dnevnik rada kase na kraju dana ili bilo kad može da pregleda samo vlasnik uz odgovarajuću šifru i tada vidi koliko puta je kasir tražio da vidi presek stanja i šta je prijavio kao pazar pre tog gledanja. Na taj način kasir (u maloprodajama ili restoranima) ne može da prebroji pazar u fioci, pa da traži presek stanja, pa ako po preseku stanja treba da ima manje para nego što ih ima u fioci on razliku strpa u svoj džep. Dakle, to je kontrola kasira i sprečavanje uzimanja viška novca iz kase. Ova kontrola je posebno naručena od nekih mojih klijenata a ja sam je ostavio kao standardnu opciju programa. Ako tebi to ne treba, ti upiši kao pazar broj 1 i sve će biti u redu, jer ti sam sebe nećeš pitati kako to da ti je pazar tog momenta bio 1 dinar.

 

21.11.2010